Bakgrund

Genom ny forskning vet vi idag mycket mer än för bara 20-25 år sedan om vad som behövs för att utvecklas till en skicklig ledare. Exempelvis har det blivit allt tydligare att arbetslivets komplexitet kräver inslag av en typ av personlig utveckling som man i princip inte kan läsa sig till. Det räcker inte att bygga mer kunskaper och inte heller erfarenheter leder med självklarhet till de förmågor som krävs för att hantera mångfalden av dilemman och strategiska frågor.

Inre föreställningar styr beteenden

En del av varje individs inlärning utgörs av tidigt etablerade tankemönster och erfarenheter som spelar stor roll för hur man sedan upplever sin verklighet och väljer att agera i olika situationer. För att utvecklas inom det här området behöver man kontinuerligt utmana sin verklighetsuppfattning och sina tolkningar.

Djupare och mer beständig utveckling växer fram ur ökad medvetenhet som i sin tur bidrar till större förmåga att förstå och kunna hantera olika perspektiv.

Det kanske kan synas paradoxalt att bättre problemlösningsförmåga inte nödvändigtvis uppstår genom utbildning i ämnet utan sannolikt i högre grad via större självinsikt, ökad empatisk förmåga samt förståelse för mänsklig dynamik och grundläggande processer i levande system.

Vårt synsätt

Personlig utveckling kräver modet att utmana sig själv. Det är en kognitiv och emotionell process som bygger på respekt, tillit och djup. Vi tror att organisationer har stor nytta av modiga, medvetna och mogna personer som kan utöva ett effektivt och insiktsfullt ledarskap.

Co-Creative Organizations arbetar med att stödja och facilitera sådan utveckling hos individer och organisationer. Genom kontakten med framstående forskare inom området och eget lärande har vi hämtat och utvecklat nya och annorlunda metoder än de som traditionellt präglat ledarutveckling.