Här presenterar vi kort några av våra byggstenar och varför vi ser dem som betydelsefulla och användbara.

Vi kombinerar dessa byggstenar på varierande sätt när vi utvecklar olika aktiviteter. De ligger som en viktig grund i vårt tänkande och vårt sätt att arbeta:

[mwm-aal-display]

Adult Stage Development

Varför: Forskning visar att det finns gemensamma mönster och stegvisa kliv, inte bara i barns, utan även i vuxnas utveckling och personliga mognad. Processen har stor betydelse för många av de förmågor som är betydelsefulla för ett gott ledarskap.

Denna typ av utveckling har stor potential men kan inte tas för given eftersom den t ex inte sker genom traditionell kunskapsinhämtning. Vi ser det som en viktig uppgift att kunna erbjuda ledarutveckling som stödjer denna personliga mognadsprocess.

Här finns många viktiga förgrundsfigurer men några av de som inspirerat oss särskilt är: Robert Kegan, Bill Torbert, David Rooke, Susanne Cook-Greuter, Bill Joiner.

För mer information, se t ex: http://harthill.co.uk/books

Neuroledarskap

Varför: Med hjälp av den nya forskningen om hjärnan ökar även förståelsen för vad som ger ett gott ledarskap.

Underlaget kommer till stor del från Neuroleadership Institute som är världsledande på att sammanställa den modernaste hjärnforskningen och koppla den till utveckling av ledare.

För mer information: neuroleadership.com

Interpersonal Neurobiology

Varför: Som ledare är det viktigt att i grunden förstå hur man på bästa sätt kan bidra till ett samarbetsklimat där människor kan trivas, prestera och utvecklas.

Genom Interpersonal Neurobiology ökar förståelsen för hur vi kan påverka de faktorer som bidrar till goda relationer, minskad stress, hälsa och bättre välmående. IPNB är ett unikt forskningsfält där man genom samarbete med ledande forskare inom till exempel psykologi, fysik, matematik, medicin, psykiatri och antropologi fördjupar förståelsen för komplexa samband inom mänsklig utveckling.

För mer information: drdansiegel.com

Mastering Leadership

Varför: Genom mångårigt arbete har Robert Anderson och William Adams skapat ett betydelsefullt och användbart helhetstänkande kring ledarskap och ledarutveckling.

De har integrerat etablerade kunskaper om ledarskap med nya mycket betydelsefulla rön inom området. Genom sin forskning har de skapat mätetal som tydligt belyser signifikanta och avgörande kopplingar mellan ett effektivt ledarskap och ett gott affärs-/verksamhetsresultat. Leadership Circle är deras 360-instrument som kan användas för såväl individuell som organisatorisk utveckling.

För mer information: www.leadershipcircle.com 

Att hantera konflikter

– och utveckla robusta samarbetskulturer

Varför: Konflikter på arbetsplatsen tar ofta mycket energi som i annat fall hade kunnat användas till produktivt arbete. Ledaren har ett särskilt ansvar för att bidra till att skapa robusta samarbetskulturer och hantera eventuella konflikter.

Vi använder till stor del de verktyg och perspektiv som är utvecklade av Thomas Jordan.

För mer information: www.perspectus.se/tj/

Gestalt

Varför: Gestalt utvecklades ursprungligen som en terapiform med ett helhetstänkande kring kognitiv och emotionell utveckling. Genom åren har Gestalt även kommit att användas i bredare sammanhang. Såväl teorin som många av förhållningssätten har också visat sig relevanta och användbara i arbete med organisations- och ledarutveckling.

Några av de bärande begrepp och synsätt som har stor betydelse inom Gestalt är idag mer aktuella än någonsin och en del belyses också tydligt i den nya hjärnforskningen t ex ”presence” och ”awareness” – jfr Mindfulness. Även Paradoxical Theory of Change (jfr t ex Acceptance Theory) har fått en större spridning och har stor betydelse för personligt och organisatoriskt utvecklingsarbete.

Organisationer som system

Varför: Syftet är att hjälpa ledare att bättre förstå de organisatoriska system inom vilka de verkar. Det öppnar möjligheter att se underliggande organisatoriska problem och möjligheter från fler olika perspektiv.

Teorierna om ledarskap i olika organisatoriska system är utvecklade av bl a Barry Oshry.

För mer information se www.powerandsystem.com

Helhetssyn på en organisation

Varför: För att få med alla perspektiv när vi belyser en organisation använder vi ofta ”The Integral Model” med de fyra kvadranterna: organisationen sedd utifrån/struktur, organisationen sedd inifrån/kultur, individ sedd utifrån/beteende och individ sedd inifrån/tankar och känslor.

Modellen är utvecklad av Ken Wilber.

Ledningsgrupper och ledningsteam

Varför: Det är stor skillnad på effektiviteten i olika ledningsgrupper. Genom att ytterligare utveckla din ledningsgrupp kan du få effekt i hela organisationen. Vi ger dig perspektiv och verktyg för att du skall kunna göra arbetet själv.

En person som vi rekommenderar vad gäller utveckling av ledningsgrupper är Peter Hawkins som du kan hitta här: renewalassociates.co.uk

När det gäller hur man inom ett team kan komplettera varandra har vi hämtat inspiration från Meredith Belbin.

För mer information: belbin.com

Beträffande gruppers utveckling tar vi huvudsakligen stöd i Susan Wheelans tankar.

För mer information: gdqassoc.com

Immunity to Change

Varför: Trots motivation och önskan om att utveckla organisationen och utvecklas som person så vet vi alla hur svårt det också kan vara även om vi vet att det skulle vara bra eller till och med nödvändigt.

Robert Kegan och Lisa Lahey har arbetat med att skapa en struktur för att tydliggöra sådana processer som skapar ett naturligt men kraftfullt motstånd mot förändring. De har också utvecklat metoder för att upptäcka bakomliggande mekanismer och hur man kan arbeta för att komma förbi låsningar både på individ- och organisationsnivå.

För mer information: mindsatwork.com

Att utveckla organisationers kultur

När det gäller arbete med kulturutveckling väljer vi bland olika verktyg beroende på organisationens behov och situation. Några av dessa är metoder och synsätt vi nämnt ovan och som har sitt ursprung i t ex ”Mastering Leadership Framework” eller ”Immunity to Change” men vi använder också andra som t ex Barrett Culture Transformation Tools.

För mer information: valuescentre.com

Ledande förhandlingsteknik

Varför: En förhandling handlar om ett ömsesidigt beslutsfattande. Det är av stor vikt att kunna skapa mera värde både vad gäller själva sakfrågan som relationen.

För mer information: questleadership.se