Våra tjänster

Genom vårt sätt att arbeta vill vi stödja ledare som siktar mot nya kliv i sin utveckling.

De flesta utvecklingsprocesser utformar vi tillsammans med våra kunder för att på bästa sätt anpassa processen till det specifika behoven. Det kan röra sig om insatser för en speciell grupp men det kan även handla om mer strategiska och omfattande processer, rikta sig till olika grupper och bestå av kombinationer av olika element som t ex utbildning, work-shops, seminarier, coaching samt lednings- och organisationsutveckling.

Genom åren har vi skapat och genomfört utvecklingsprocesser med ledare på alla nivåer – erfarna chefer, nytillträdda ledare, blivande ledare, ledningsgrupper, team-ledare, experter och nyckelpersoner.


[mwm-aal-display]

Ledarskap

Nutidens snabba globala utveckling skapar hela tiden nya förutsättningar som på olika sätt påverkar både samhälle och organisationer. För att hantera de utmaningar vi ställs inför räcker det inte med bara jobba lite hårdare. Det kräver ett annorlunda ledarskap och i förlängningen också ett annorlunda medarbetarskap.

Men nya kunskaper och erfarenheter är inte tillräckligt för att utveckla förmågan att hantera denna nya komplexitet. Det behövs också nya sätt att tänka, nya värderingar, attityder och beteenden. Sådana förändringar sker inte bara genom att vi tillgodogör oss kunskaper, förklaringar eller teorier.

Att förändra värderingar och perspektiv kräver så kallad vertikal utveckling och denna omfattar både tankemässigt och emotionellt lärande. Det är kombinationen av dessa faktorer som ger grund för nya insikter och öppnar dörrarna till annorlunda perspektiv med både bredd och djup. Det tar tid att utveckla nya perspektiv och förändra egna värderingar och beteenden men forskningen visar att vi människor bär på denna potential och kan fortsätta vår utveckling långt upp i åldrarna.

För den som vill är det är alltså möjligt att fortsätta förbättra sin förmåga och ta sitt ledarskap till nya nivåer oavsett var man befinner sig i den egna utvecklingen. Vi ser det som en strategiskt viktig fråga både för den enskilda ledaren och för den organisation som vill se en långsiktig utveckling av verksamhet och medarbetare.

Organisation

Omvärlden blir hela tiden mera komplex och oförutsägbar och we flesta organisationer driver därför kontinuerligt förändringsprojekt för att implementera nya strategier, strukturer och processer. Ofta blir dock inte resultatet det önskade. Anledningen är inte sällan att den rådande kulturen bromsar eller rentav motverkar förändringen. Kulturen behöver också beaktas för att en organisation skall kunna utvecklas på ett effektivt sätt.

Vi stödjer organisationer att utveckla en mer samskapande kultur för att bättre kunna hantera de allt mer mångfacetterade  utmaningar man står inför.

Med en samskapande kultur menar vi en kultur där olika intressenter, med olika perspektiv på problemställningen och hur den skall hanteras, tillsammans kan skapa en ny och hållbar lösning.

Ledningsgrupper

Vi stödjer ledare och ledningsgrupper som strävar efter att göra skillnad och finna nya vägar att hantera komplexa och mångfacetterade förändringsprocesser. Tillsammans med ledningsgruppen arbetar vi för att utveckla organisationskulturen, förmågan till helhetssyn och andra viktiga nyckelförmågor.

En konsekvens av samhällets och affärslivets utveckling är att de flesta organisationer kontinuerligt måste hantera frågor som präglas av stor osäkerhet. Vi ser att många ledningsgrupper därför befinner sig i en arbetssituation som är annorlunda och kanske mer svårgripbar än någonsin. Att fortsätta agera på liknande sätt och utifrån samma perspektiv som man lärt genom åren kommer inte att räcka för dem som vill att deras organisationer skall hänga med i utvecklingen.  Att vara del av en ledningsgrupp ställer extra krav på förmågan till ett samskapande och moget ledarskap både på gruppnivå och hos den enskilda ledaren.

Hur ledningsgruppen upplever sin verklighet, hanterar problem och förhåller sig till varandra har stor påverkan inte bara inom gruppen utan i organisationen som helhet.

Ledningsgruppens förmåga till helhetssyn och djupare insikter har avgörande betydelse för vilka resultat som kan uppnås. Gruppens synsätt och agerande påverkar alla och indikerar till organisationen vad som verkligen ”uppfattas som viktigt”. Ledningsgruppen har genom sin roll och position ett särskilt ansvar för de normer och den samarbetskultur som utvecklas i verksamheten. Ibland kan ledningsgrupper, utan att egentligen vara medvetna om det, vara det största hindret för den utveckling man själva vill ha i organisationen.

Därför är det också särskilt viktigt att ledningsgruppen ger sig tid att reflektera på djupet också över frågor som normalt inte kommer upp på agendan.

Konflikthantering

Vi stödjer organisationer såväl i arbetet med direkta konfliktsituationer som i den strategiska uppgiften att långsiktigt att skapa perspektiv och kunskap kring konflikthantering. Vi menar att förmågan att hantera konflikter är en kritisk kompetens i strävan att utveckla samarbete och problemlösningsförmåga hos både ledare och medarbetare.

När någon höjer rösten på ett möte kan en del människor uppleva det som ett tecken på konflikt medan andra kanske knappt lägger märke till händelsen eller rycker på axlarna och glömmer det hela så snart mötet är över. Trots att människor reagerar lite olika så påverkas vi ofta starkt av det som vi upplever som störningar i viktiga relationer.

Vår mänsklighet förenar oss, vi har i grunden samma behov men varje individ är samtidigt unik i sitt sätt att vara och förhålla sig till världen. I arbetslivet prövas ofta vår förmåga att förstå, sätta oss in i och respektera varandras synsätt och reaktioner.  Egna och andras behov och önskemål är inte alltid i samklang och verksamhetens krav har också sin egen specifika logik. Det kan ibland vara svårt att lösa detta så att situationen känns hanterbar och rimlig för de inblandade. Vår erfarenhet är att det kan kan vara en stor hjälp i sammanhanget att öka förståelsen för sitt eget och andras sätt att uppleva och förhålla sig till dilemman och konflikter samt att få perspektiv på vilka möjligheter och ramar som kan finnas utifrån en given situation.

Konflikter kan vara öppna eller mer dolda men de påverkar alltid relationer, tillit och förmåga till flexibel problemlösning. Det innebär också att konflikterna i förlängningen kan ha mycket stort inflytande inte bara på människors välmående utan också på verksamhetens framgång och resultat. Att förstå konflikters natur, hur de kan eskalera och hur man kan arbeta för att lösa upp dem är en nyttig kompetens inte bara för ledare utan för alla som arbetar i organisationen.

Förhandlingsteknik

En förhandling är en ömsesidigt verkande kommunikationsprocess i syfte att fatta ett gemensamt beslut, där minst den ena parten vill ha något av den andra.

Själva sakfrågan är alltså en del av förhandlingen och det är den rationella delen. Här kan man dokumentera vad man kommer överens om så att andra som inte var med också förstår överenskommelsen.

Men en förhandling är också en kommunikationsprocess mellan minst två människor. Det är den irrationella delen av förhandlingen. Hur ser relationen mellan parterna ut och vilken stämning är det vid förhandlingsbordet? Jag kommer nu in på ett diffusare område som handlar om relationer, tillit, känslor, attityder, mänskliga behov med mera. Som förhandlare behöver du också vara medveten om dessa subjektiva parametrar. Om inte, finns det stor risk för att dina känslor kommer att styra ditt beteende på ett sätt som inte är optimalt för dig.

En effektiv förhandlare har en genomarbetad förhandlingsteknik och en solid förhandlingsattityd.

För mer information

Utbildning i förhandlingsteknik

Ccorgs erbjuder både en öppen utbildning och företagsanpassade interna utbildningar. Utbildningar bygger på boken ”Ledande förhandlingsteknik och värdeskapande förhandlingsattityd”.

Öppna kurser

Individuell chefshandledning

Som chef och ledare ställs du ständigt inför nya situationer. Även om erfarenhet och egen utveckling stegvis ökar förmågan att möta alltmer komplexa frågeställningar så uppstår alltid nya utmaningar som var för sig eller i kombination ibland innebär att kraven kan kännas väldigt stora.

Att sitta ner för en stunds reflektion tillsammans med en samtalspartner kan ge nya perspektiv och insikter både vad gäller den situation som du står mitt uppe i och de mål och resultat som behöver uppnås.

  • Vi arbetar med individuell chefshandledning så att du  kan ta din organisation till nästa nivå.  Läs mer
  • Vi arbetar också med coaching som stöd för att kunna hantera speciella situationer t ex konflikter, förändringsprocesser, överbelastning/stress mm. I coachingen får du som ledare möjlighet att fokusera och fördjupa dialogen kring dina mest väsentliga utmaningar.