Publicerad av 2019-01-08

Är det värt det?

Är det värt det?

 


Chefer sliter ofta hårt och behöver trots det många gånger konstatera att de krav som ställs på ledarskapet känns omöjliga att leva upp till. Jag har stor förståelse för den reaktionen.

Ledarskapspolicys brukar måla upp en omfattande kravbild som man gärna vill sträva mot men ibland syns en hel avgrund mellan policyn och en vardag präglad av ryckighet och ständiga brandkårsutryckningar. Vi vet att många chefer då och då frågar sig vad det är värt att vara kvar i den ledarroll man har. De dagliga problemen dyker upp i en aldrig sinande takt och ingenting tycks egentligen förändras.

Betydelsen av yttre och inre faktorer

Är det överhuvudtaget möjligt att utöva ett ledarskap som motsvarar den idealbild som efterfrågas? Ibland måste svaret på den frågan helt enkelt bli – nej, troligen inte. Omständigheterna, den högsta ledningens agerande, den rådande kulturen och andra yttre faktorer går helt enkelt inte att påverka. Då måste man nog som enskild chef ta ställning till vad man får ut av att vara kvar i den här organisationen och om det är värt ansträngningen.

Att lämna ett arbete för att det känns för motigt kan vara det bästa beslutet. Men ibland kan mer lärande faktiskt finnas i att stanna kvar och utmana sina egna inre processer. Det handlar bland annat om att fördjupa förståelsen för hur egna viktiga värderingar och uppfattningar styr upplevelser, problemanalyser och beteenden.

Inre utveckling

Vår personliga syn på vad som är ”rätt och fel” utgör ibland betydande hinder för nya sätt att ta sig an vardagen. När något känns både riktigt och viktigt kan vi bli rejält envisa och hitta mängder av kreativa motstånd för att undvika ny information som innebär att jag inser min egen begränsning. Och den bistra sanningen är dessutom att det är mycket lättare att se och kritisera andras motstånd mot förändring än sitt eget. Ett hårdnackat motstånd kan drabba även den klokaste och normalt sett mest nyanserade ledare. Det är helt enkelt så att viktiga biologiska och psykologiska faktorer aktiveras när något stör våra grundläggande värderingar och det kan innebära att vi ”behöver/upplever att vi behöver” bevara vår rådande uppfattning och världsbild.

Inre utvecklingsarbete erbjuder möjligheter som inte fullt ut kan förstås från början. Men efterhand kan man till och med upptäcka sådant som att den till synes ”omöjliga ledarskapspolicyn” kanske inte är helt främmande. Det handlar inte om att man blivit eller skall vara perfekt för det är ju inte möjligt. Men det handlar bland annat om att se och uppleva det uttalade med nya glasögon och annorlunda reaktioner.

Ett eget inre utvecklingsarbete kan alltså innebära att ens tolkning av omvärlden, orsakssammanhang och utvecklingsdynamik förändras och nyanseras. Ofta får man nya insikter och medvetenhet om faktorer man tidigare inte funderat på. Rubriker som ofta används kopplat till inre utveckling är till exempel: medvetenhet, perspektiv, mognad, visdom och klokskap.

Vuxenutveckling

En människas inre utveckling är både mönsterbunden och unik. Den inre utvecklingen och dess betydelse studeras inom ett forskningsområde som brukar rubriceras ”Adult Stage Development”. Området beskriver hur vår mentala och emotionella kapacitet kan förändras och vilken betydelse detta har för den personliga förmågan.

Om vi följer ett barns utveckling kan vi se att barnet gradvis tar nya kliv i sitt sätt att förstå sig själv och omvärlden. Denna grundprincip gäller också för oss vuxna men processen är långsammare och mindre tydlig än hos ett barn. Hur många kliv man kommer att ta som vuxen är heller inte självklart. Men den som lyckas fortsätta den här utvecklingsresan får tillgång till nya förmågor och perspektiv, blir tryggare och bättre på att förhålla sig till svåra samtal, besvärliga relationer och komplexa problem. Och där finns också de mest kraftfulla nycklarna till att bli en klokare och mer kompetent ledare.

En av våra byggstenar i ledar- och organisationsutveckling

Vi har arbetat med perspektiv från ”Adult Stage Development” i nästan 10 år. Vi kan se att forskningen inom området växer och utvecklas. Sedan ett antal år finns även ett europeiskt forskningsinstitut och ett flertal etablerade forskare inom ledarskap använder och integrerar nya rön i sina teoribildningar och utvecklingsinsatser.

Forskningen visar tydligt på våra möjligheter att utvecklas kognitivt och emotionellt långt upp i livet. Ledande forskning med koppling till ledarskap och samhällsutveckling tydliggör samtidigt det stora behovet av sådan utveckling. Idag finns ett alltför stort gap mellan våra förmågor och behoven av att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Den typ av inre utveckling som vi kort beskrivit ovan är därför förmodligen viktigare än någonsin tidigare i mänsklighetens historia.

Vi använder forskningen som referensram och stöd i coaching, utbildning och utvecklingsinsatser. Vill du veta mer så kontakta oss gärna.